FAQ

Disposarà de 483 amarratges de 6 a 45m , dels quals uns 375 es destinen a embarcacions d'amarratge fix (Cessió d'ús) i la resta es destinen a l'amarratge d'embarcacions transeünts o de temporada.

Existeix una taula de franquícies orientatives, que s'han elaborat seguin criteris generalment acceptats. Malgrat això, el criteri general a aplicar serà que cap embarcació correctament amarrada al Port, superi les dimensions de l'amarratge assignat. Per mides de l'embarcació s'entendran les que efectivament resultin del seu amidament real incloent les defenses i altres accessoris que puguin portar incorporats.

Està situat a la banda nord del port pesquer de Roses, amb una bocana oberta a sud d?una amplada de quasi 70m i un calat de 9m. El calat mínim del Port és de 2m.

El que s'anomena normalment venda es correspon a una cessió de dret d'ús preferent (CUP) d'una durada màxima del termini de la concessió (30 anys), cosa que significarà una durada efectiva d'uns 27 anys aproximadament, si descomptem la durada de les obres.

La cessió significa que l'amarratge no és de propietat, cosa habitual ja que el mar és una propietat de domini públic, sinó que l'adquirent disposa només del gaudi del dret d'ús preferent de l'amarratge durant el període convingut de la cessió.

No. El contracte dona dret a l'ús d'un amarratge de les dimensions convingudes. Port de Roses adjudicarà els amarratge segons el seu criteri per a una millor explotació portuària i es reserva el dret de canviar la ubicació per el mateix criteri al llarg del període de durada de la concessió administrativa.

Per a facilitar la gestió es fan mitjançant domiciliació bancària al compte corrent assenyalat per el sol·licitant

Hi ha una quota de manteniment anual que correspon a les despeses de manteniment del Port, serveis d'aigua i d'electricitat, impostos,... segons el coeficient que li correspongui. Aquesta quota es paga de forma trimestral.

El Port de Roses disposarà de l'assegurança que correspongui d'acord amb la legislació vigent.

El titular ha de dotar-se de les assegurances per responsabilitat civil, danys o perjudicis a tercers, robatoris i altres que marqui la legislació vigent i les que expressament estableixi la administració portuària.

Sí, es pot llogar per any, per mes, per dia, ocasionalment, etc.

El preu està en la línia des aplicats a la resta de ports esportius de la Costa brava Nord. Per més informació veure el quadre de TARIFES

Adreçar-se personalment a les nostres oficines (avinguda de Rhode, s/n Port Esportiu edifici direcció) o bé per telèfon (núm. 972 15 44 12) o correu electrònic (info@portroses.com) on se li facilitarà la informació que necessiti .

El projecte preveu la instal·lació de pantalans flotants guiats per una sèrie de pilons d'acer. El sistema d'atracament estarà composat per una cadena mare, morts, cap guia i norais.