Docs Documents Docs Tauler d'anuncis Docs El temps Docs Links Docs Telèfons Docs Situació  
Port Roses


 
 
 
Preguntes freqüents
Quin IVA s'ha de comptar?
Què passa quan acaba la concessió?
Què passa en cas de defunció del titular del dret?
Es pot cedir aquest dret a tercers temporalment?
Es pot traspassar aquest dret a tercers ?
Quin tipus d'amarratges s'utilitza?
Quin tipus de serveis ofereix el Port?
Si vull més informació què haig de fer?
Quin és el preu en cada cas?
Es pot llogar un amarratge?
Quina assegurança ha de tenir l'usuari del port?
Disposa el Port de Roses d'una assegurança?
S'han de preveure d'altres pagaments?
Com es fan els pagaments?
Es pot escollir la ubicació de l'amarratge?
Què significa Cessió d'ús preferent?
Quin tipus de venda d'amarratges es realitza?
On està situat?
Quina franquícia cal comptar en l'amarratge?
Quants amarratges té?
 
 
 
FAQ - Preguntes i respostes freqüents
Quin IVA s'ha de comptar?
 
Les tarifes estan calculades amb un IVA del 21 %.
Què passa quan acaba la concessió?
 
D'acord amb l'article 67, punt 3, de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de Ports de Catalunya: "els anteriors titulars de drets d'ús i gaudi sobre elements portuaris tenen el dret preferent de continuar utilitzant-los, com a usuaris dels serveis públics corresponents, amb subjecció al reglament d'explotació aplicable, mitjançant el pagament de la tarifa respectiva administrativament aprovada".
Què passa en cas de defunció del titular del dret?
 
Tots els seus drets passaran al cònjuge, ascendents o descendents, o parents per consanguinitat o afinitat fins el quart grau.
Es pot cedir aquest dret a tercers temporalment?
 
Sí, sempre i quan es notifiqui al Port, es realitzi a través dels serveis administratius del Port i als preus establerts per l’ús públic tarifat (UPT). En cas que es realitzi per ordre del propietari del CUP no s’exigirà cap tipus de contraprestació. El titular de CUP també pot concertar la cessió del seu dret d’amarratge amb el Port perquè li gestioni l’arrendament temporal, rebent el Port, en aquest cas, un 20% dels ingressos aconseguits.
Es pot traspassar aquest dret a tercers ?
 
Sí, amb el vist-i-plau de la Direcció del Port i per mitjà els seus serveis administratius. El Port manté un dret preferent d'adquisició. Si el Port no l'exerceix, el titular pot cedir lliurement el dret a una tercera persona. En aquest cas el Port obtindrà un 10% en concepte de drets de transmissió. L'adquirent es subrogarà en els drets i obligacions del títol objecte de cessió durant el termini que resta de cessió.
Quin tipus d'amarratges s'utilitza?
 
El projecte preveu la instal·lació de pantalans flotants guiats per una sèrie de pilons d'acer. El sistema d'atracament estarà composat per una cadena mare, morts, cap guia i norais.
Quin tipus de serveis ofereix el Port?
 
Moll d’espera. Rampa vela lleugera. Estació de combustible 24 h. Gel. Vigilància monitoritzada. Direcció i administració del Port. Informació turística de serveis i meteorologia. Comunicacions: telèfon, fax, internet, ràdio VHF. Escola de Vela i Esports Nàutics. Infermeria. Sanitaris i dutxes . Restaurant. Aparcament . Serveis als amarratges: Aigua. Electricitat. Serveis mediambientals: Recollida d’olis i hidrocarburs. Recollida selectiva de vidre, paper i cartró. Recollida d’escombraries. Recollida d’aigües brutes (aspiració). Bomba aspiració sentines.
Si vull més informació què haig de fer?
 
Adreçar-se personalment a les nostres oficines (avinguda de Rhode, s/n Port Esportiu edifici direcció) o bé per telèfon (núm. 972 15 44 12) o correu electrònic (info@portroses.com) on se li facilitarà la informació que necessiti .
Quin és el preu en cada cas?
 
El preu està en la línia des aplicats a la resta de ports esportius de la Costa brava Nord. Per més informació veure el quadre de TARIFES
Es pot llogar un amarratge?
 
Sí, es pot llogar per any, per mes, per dia, ocasionalment, etc.
Quina assegurança ha de tenir l'usuari del port?
 
El titular ha de dotar-se de les assegurances per responsabilitat civil, danys o perjudicis a tercers, robatoris i altres que marqui la legislació vigent i les que expressament estableixi la administració portuària.
Disposa el Port de Roses d'una assegurança?
 
El Port de Roses disposarà de l'assegurança que correspongui d'acord amb la legislació vigent.
S'han de preveure d'altres pagaments?
 
Hi ha una quota de manteniment anual que correspon a les despeses de manteniment del Port, serveis d'aigua i d'electricitat, impostos,... segons el coeficient que li correspongui. Aquesta quota es paga de forma trimestral.
Com es fan els pagaments?
 
Per a facilitar la gestió es fan mitjançant domiciliació bancària al compte corrent assenyalat per el sol·licitant
Es pot escollir la ubicació de l'amarratge?
 
No. El contracte dona dret a l'ús d'un amarratge de les dimensions convingudes. Port de Roses adjudicarà els amarratge segons el seu criteri per a una millor explotació portuària i es reserva el dret de canviar la ubicació per el mateix criteri al llarg del període de durada de la concessió administrativa.
Què significa Cessió d'ús preferent?
 
La cessió significa que l'amarratge no és de propietat, cosa habitual ja que el mar és una propietat de domini públic, sinó que l'adquirent disposa només del gaudi del dret d'ús preferent de l'amarratge durant el període convingut de la cessió.
Quin tipus de venda d'amarratges es realitza?
 
El que s'anomena normalment venda es correspon a una cessió de dret d'ús preferent (CUP) d'una durada màxima del termini de la concessió (30 anys), cosa que significarà una durada efectiva d'uns 27 anys aproximadament, si descomptem la durada de les obres.
On està situat?
 
Està situat a la banda nord del port pesquer de Roses, amb una bocana oberta a sud d'una amplada de quasi 70m i un calat de 9m. El calat mínim del Port és de 2m.
Quina franquícia cal comptar en l'amarratge?
 
Existeix una taula de franquícies orientatives, que s'han elaborat seguin criteris generalment acceptats. Malgrat això, el criteri general a aplicar serà que cap embarcació correctament amarrada al Port, superi les dimensions de l'amarratge assignat. Per mides de l'embarcació s'entendran les que efectivament resultin del seu amidament real incloent les defenses i altres accessoris que puguin portar incorporats.
Quants amarratges té?
 
Disposarà de 483 amarratges de 6 a 45m , dels quals uns 375 es destinen a embarcacions d'amarratge fix (Cessió d'ús) i la resta es destinen a l'amarratge d'embarcacions transeünts o de temporada.
 

 
  InformationPort Roses S.A.
Avinguda de Rhode, s/n
17480 ROSES (Girona)
Tel. 34- 972 154 412
Fax 34- 972 153 768
VHF canal 9

Nota legal
  Newsletter
  Newsletter Subscriu-te per estar informat de les novetats del Port
Video Costa Brava

Les millors imatges de la Costa Brava

Port de Roses Ajuntament de Roses
1px
National Geographic Traveler Ajuntament de Roses Visit Roses Port de Roses - © 2011
Fotos: Ajuntament de Roses - Lluís Mas Blanch
Disseny i desenvolupament Ladeus Web Branding
Amunt